Exercicis dissolucions II amb solucions

Exercicis de dissolucions

 1. S’ha dissolt 500 g d’una sal i s’ha completat amb aigua fins a 4 litres de dissolució. Calcula la concentració en grams/litre. R: 125 g/l
 2. 5 grams de NaCl es dissolen en aigua fins a completar 250 cm3 de dissolució. Quina és la concentració en g/l? R: 20 g/l
 3. Volem preparar 400 cm3 de dissolució de clorur potàssic de concentració 12 g/l. Quina quantitat de clorur potàssic cal pesar? R: 4,8 g
 4. Una persona té 150 mg de glucosa en 100 cm3 de dissolució sanguínia. Calcula la concentració en g/l. R:1,5 g/l
 5. Per a la descongestió nasal en refredats s’utilitza sèrum fisiològic, que es una dissolució aquosa de clorur de sodi. Si la concentració d’un d’aquests sèrums es de 9 g/l, quant de clorur sòdic hi ha en un flascó de 50 ml de sèrum? R. 0,45 g
 6. Es dissolen 15 g de sulfat de sodi en 100 g d’aigua. Expressa la concentració en tant per cent en massa. R: 13,04 %
 7. Calcula el percentatge en massa d’una dissolució, preparada en dissoldre 50 g de sal comuna (NaCl) en 700 g d’aigua. R: 6,67%
 8. Es mesclen 23 g de sucre amb 100 cm3 d’aigua (d=1 g/cm3). Determina la concentració en % en massa. R: 18,6%
 9. Calcula el percentatge en massa d’una dissolució formada per 20 g de nitrat de sodi (NaNO3) i 300 cm3 d’aigua. R: 6,25
 10. En una dissolució de 9,09% en massa, quants grams de solut estan dissolts en 770 g de dissolució? R: 69,99 g
 11. La concentració d’una dissolució d’hidròxid sòdic (NaOH) en aigua és del 2% en massa. Quina quantitat d’hidròxid sòdic hi ha en mig quilo de dissolució? R: 10g
 12. Quin és el percentatge en volum d’una dissolució que s’ha preparat dissolent 50 ml d’alcohol en 250 ml d’aigua? R: 16,6%
 13. Si dissolem 40 cm3 de glicerina en ½ litre d’aigua, quin serà el percentatge en volum? Quin volum de glicerina hi deu haver en 2,75 l de dissolució? R: 7,4%, 0,2 l
 14. L’alcohol que es compra en les farmàcies i s’usa com a desinfectant es diu alcohol de 96º. Significa que la seva concentració es del 96 % en volum. Calcula el volum d’alcohol de 96º que es necessitat per tenir 200 cm3 de solut. R: 208 cm3
 15. Es prepara una dissolució afegint 10 grams de clorur de sodi (NaCl) a 20 g d’aigua. Una vegada dissolta, el volum de la dissolució és de 22 cm3. Calcula la concentració de la dissolució expressada en % en pes i en g/l. R: 33,3%, 454,5 g/l
 16. Un volum de 200 cm3 de dissolució de sulfat de coure de 8 g/l de concentració s’escalfa fins a tenir 150 cm3 de dissolució. Quina concentració en g/l, té la nova dissolució? R: 1,6g, 10,67 g/l
 17. Calcula el tant per cent en massa de solut en les següents dissolucions:
 • 40 g de sal en 250 g d’aigua R: 13,7%
 • 50 g de sucre en 1 kg de dissolució R: 4,76%
 • 12 g de nitrat de plata en mig litre d’aigua R: 2,34 %
 1. Una determinada quantitat d’aigua de mar conté un 3% de clorur de sodi. Calcula
  1. a) la molaritat
  2. b) la molalitat
  3. c) la fracció molar R: a) 0,54 M b) 0,53 m c) 9,43.10-3 2.
 2. La glucosa (C6H12O6) és el compost orgànic, de forma lliure o combinada, més abundant a la natura. Les seves solucions són emprades en pastisseria i medicina.
  1. a) Si teniu 50 g de glucosa en 1 kg d’aigua, quina és la molalitat?
  2. b) Si en dissoleu 25 g en 250 mL de dissolució, quina és la molaritat?
  3. c) Quants mil.ligrams de glucosa es necessiten per preparar 500 mL de dissolució 0,1 M?
  4. d) Calcula el volum d’aigua que s’ha d’afegir a 250mL de dissolució 1,25 mol dm-3 perquè sigui 0,5 mol dm-3

            R: a) 0,28 mol kg-1 b) 0,55 mol dm-3 c) 9000 mg d) 375 mL 

 1. El salfumant és una dissolució d’àcid clorhídric, és a dir, una solució aquosa de clorur d’hidrogen (HCl) i s’utilitza per netejar les llars. Per preparar exactament 100 mL d’una dissolució d’àcid clorhidric 0,1 mol dm-3, quants mL d’una dissolució 1 mol L-1 hauríeu d’utilitzar? R: 10 mL
 2. Un àcid clorhídric concentrat és una dissolució al 35,2% i amb una densitat de 1175 kg m-3.
  1. a) Calcula el volum d’aquest àcid necessari per preparar 3 litres de dissolució 1 mol/dm3
  2. b) Quants cm3 de la dissolució anterior fan falta per preparar 100 mL de dissolució 0,2 mol/dm3 ?

        R: a) 264,4 mL b) 20 mL

 1. L’amoníac (NH3) s’utilitza a la llar per netejar perquè és desengreixant, l’olor és però una mica desagradable. Una dissolució 0,5 mol kg-1 d’amoníac conté 1250 g d’aigua.
  1. a) Quina és la fracció molar?
  2. b) Quina és la massa d’amoníac dissolta?

         R: a) 8,92.10-3 b) 10,63g

 1. L’àcid sulfúric és un àcid amb una forta acció deshidratant. Un àcid sulfúric concentrat té una densitat de 1827 kg m-3 i conté el 92,77% en massa de H2SO4.
  1. a) Quants mL de sulfúric concentrat necessiteu per preparar 250 mL de dissolució 1 M.
  2. b) Calculeu el volum d’àcid concentrat que conté 100 g de H2SO4.
  3. c) Quants mL de dissolució 1 M fan falta per preparar 100 mL 0,2M?

         R: a) 14,46 mL b) 59 mL c) 20 mL

 1. L’aspirina és un medicament amplament conegut, però el nom científic, àcid acetilsalicílic, i la formula, C9H8O4, no ho són tant. Si en dissolem 0,500 g en 100 mL d’aigua
  1. a) Quina és la seva molalitat?
  2. b) Quin és el percentatge en massa?

         R: a) 0,028 mol kg-1 b) 0,497%

 1. El naftalè C10H8 és emprat com antinarnes per protegir la roba. És soluble en dissolvents orgànics com ara el benzè C6H6. Calculeu la fracció molar del naftalè en una dissolució del 17,75% en aquest component dissolt en benzè. R: 0,11
 2. Una dissolució d’àcid sulfúric (H2SO4) al 15% en massa té una densitat de 1102 kg/m3. Quina n’és la seva molaritat i molalitat? R: 1,68 mol/dm3 i 1,80 mol /kg
 3. Calcula el volum d’aigua que s’ha d’afegir a 500mL d’àcid sulfúric del 26% i densitat 1,19 g/cm3 per obtenir una solució d’aquest àcid 1M. R: 1078,6 mL.
 4. a) Calcula la molaritat d’una solució d’àcid sulfúric al 27% i densitat 1,98 g/cm3 3M

b)El volum de solució 16,2 M d’àcid níreic necessari per preparar 3 litre de solució 3M. : 0,56L.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *